حضور مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای

حضور مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در برنامه سیب سبز

مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران جناب آقای مهندس خانپورامروز شنبه 21 دی ماه به دعوت مدیر محترم موسسه ایرانیان آریا استاد مرادی در شبکه 5 سیما حاضر شدند

ایشان ضمن تایید حرفه ماساژ بعنوان یکی از مشاغل رسمی در کشور و تثبیت جایگاه رسمی شغل ماساژ . موسسه ایرانیان آریا را مورد تایید قرار دادند و همچنین ضمن تایید استاد مرادی بعنوان

مربی بین المللی ماساژ و موسسه ایرانیان آریا بعنوان پیشگام در امر آموزش ماساژ تلاشهای موسسه را در جهت آموزش ستودند . موسسه ایرانیان آریا ضمن تشکر از مدیر کل محترم آموزش

فنی و حرفه ای استان تهران از تلاشهای ایشان کمال تشکر و قدر دانی را می نماید

 


نویسنده : مدیر سایت | تاریخ انتشار : 22 / 10 / 1392 | بازدید : 3536